nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING VLIEGEND MUSEUM SEPPE STATUTAIR GEVESTIGD TE PASTOOR VAN BREUGELSTRAAT 93E 4744RC BOSCCHENHOOFD (KvK-nummer: 41105320, BTW-nummer: NL807445897), VERDER TE NOEMEN ‘DE ORGANISATIE’ ZIJN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN DIE DOOR DE ORGANISATIE MET BEZOEKERS VAN HET EVENEMENT ‘CLASSIC CARS & AEROPLANES’ EN/OF ANDERE DOOR DE ORGANISATIE TE ORGANISEREN EVENEMENTEN, VERDER TE NOEMEN ‘HET EVENEMENT’ - ‘EVENT’ WORDEN GESLOTEN.


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement, aankopen in de CCA Event-webwinkel en de aanschaf van alle toegangs- en aan het event gekoppelde activiteiten tickets, daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een product uit de CCA Event-webwinkel, ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (waaronder tevens de gronden van het vliegveld Breda International Airport, verder gezamenlijk te noemen: de ‘evenementlocatie’), gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
1.2 De evenementlocatie kan huisregels, reglement hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie (waaronder vliegendmuseumseppe.nl) en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker/gebruiker verklaart zich door het kopen van het ticket en of accomodatie op voorhand ook met die huisregels akkoord.
1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.
1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.


Artikel 2 Aanschaf tickets (voor o.a polsbandjes), producten

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker/gebruiker voor de aanschaf van tickets, producten komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets, producten is geplaatst.
2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.
2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.


Artikel 3 Tickets en toegang

3.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs. Bezoekers ontvangen bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen, mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Op eerste verzoek van medewerkers van de organisatie, de evenementlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag moet het polsbandje worden getoond.
3.2 Een polsbandje wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het polsbandje (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.
3.3 De bestelde polsbandjes worden verstrekt bij de ingang van het evenement op vertoning van het aankoopbewijs (ticket), mits de koopprijs voor de polsbandjes is voldaan. 
3.4 De polsbandjes zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van polsbandjes door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende polsbandjes wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.
3.5 Indien de bezoeker zijn ticket/polsbandje om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op te leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen) nakomen.
3.6 De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.


Artikel 4 Aanschaf Accommodaties CCA Event-webwinkel

4.1 De overeenkomst tussen de organisatie en deelnemende gebruiker voor de aanschaf van accommodaties (standplaatsen, marktkramen etc.) in de CCA Event-webwinkel, komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer producten is geplaatst in de webwinkel en is afgerekend.
4.2 De gebruiker ontvangt na verwerking van de betaling een voucher voor de bestelling. De levering van de bestelling vindt plaats op locatie en bij aanvang van het evenement.
4.3 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.
4.4 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of bijbehorende producten wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.


Artikel 5 Accommodaties en toegang

5.1 De gebruiker die accommodatie (standplaatsen, marktkramen etc.) heeft besteld via de CCA Event-webwinkel dient bij het betreden van de accommodatie te beschikken over een geldig voucher voor het evenement en over een geldig legitimatiebewijs. Gebruikers ontvangen bij het evenement tegen inlevering van een voucher toegang tot de accommodatie.
5.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor de accommodatie en inrichting en kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of vermissing van de accommodatie en/of inrichting. Roken, BBQ of open vuur is niet toegestaan in de accommodatie. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
5.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door gebruikers van de accommodatie.
 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.
6.2 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.
6.3 Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker/gebruiker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker/gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.


Artikel 7 Annulering of verplaatsing evenement

7.1       De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer, stakingen (o.a. vliegveldpersoneel), brand, extreem slechte weersomstandigheden etc.
7.2       Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op de CCA Event-webwinkel (ticket,accommodatie) aan de bezoekers/gebruikers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.


Artikel 8 Huisregels

8.1 Bezoekers/gebruikers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.
8.2 Personen jonger dan 10 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder.
8.3 Het polsbandje dat bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket wordt verkregen dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen. Een polsbandje dat niet om de pols wordt gedragen geeft geen toegang tot het evenement.
8.4 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een klant die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat de alcohol ook voor hen bedoeld is.
8.5 Bij betreding van het evenement kan eventueel uit preventie een bezoeker/gebruiker worden gefouilleerd. De bezoeker/gebruiker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.
8.6 Digitale camera’s en telefoons met camera en (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opname-apparatuur zijn toegestaan op het event-terrein.
8.7 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie voor het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook gebruik van logo’s, posters en andere drukwerken. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie.
8.8 Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.
8.10 Het is toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Deze dienen te allen tijde te zijn aangelijnd. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten zonder toestemming te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. 


Artikel 9 Betaalinstrumenten tijdens het evenement

9.1 Voor de betaling van consumpties en entreegelden tijdens het evenement moeten bezoekers gebruik maken van uitsluitend zogenaamd ‘Cash’ geld. 
9.4 Het eventueel tegoed (BBQ, LUNCH, etc) op een polsbandje is enkel geldig, indien het om de pols wordt gedragen.
9.6 Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden en/of beveiligingsmaatregelen kan het nodig zijn dat de organisatie het gebruik van de betaalinstrumenten stopt of beperkt. De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.


Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens

10.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de website(s) van de organisatie (CCA Event-webshop) te raadplegen is.
10.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
10.3 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.
10.4 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
10.5 Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.


Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Breda voorgelegd.